Praktijkinformatie

Uw privacy
Als behandelend therapeut leg ik voor iedere client een dossier aan en heb ik als enige toegang tot de gegevens in dit dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik waarborg uw privacy: ik ga zorgvuldig om met uw gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot dossiergegevens.
Een klein deel van de gegevens wordt door mij gebruikt op de zorgnota.
Mocht ik andere zorgverleners willen informeren dan gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als professional in de zorg heb ik de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Vanaf juli 2013 is het verplicht om volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

In het kort houdt dit in:
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
  (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
  of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokken(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
  Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader:
  • Is melden noodzakelijk?
  • Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Annulering
Bij annulering tot 48 uur voor een consult bent u, de client, geen kosten verschuldigd.
Indien annulering niet of te laat geschiedt, worden de kosten voor de besproken tijd in rekening gebracht.

Klachten en geschillen
Alle therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging VIT, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode.
Voor het klachtrecht vallen zij onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en heeft de VIT de uitvoering hiervan met een klachtenfunctionaris geregeld.
Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging (www.vit-therapeuten.nl).
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, TCZ (www.tcz.nu).