Praktijkinformatie

Uw privacy
Als behandelend therapeut leg ik voor iedere client een dossier aan en heb ik als enige toegang tot de gegevens in dit dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik waarborg uw privacy: ik ga zorgvuldig om met uw gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot dossiergegevens.
Een klein deel van de gegevens wordt door mij gebruikt op de zorgnota.
Mocht ik andere zorgverleners willen informeren dan gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als professional in de zorg heb ik de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Vanaf juli 2013 is het verplicht om volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

In het kort houdt dit in:
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
  (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
  of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokken(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
  Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader:
  • Is melden noodzakelijk?
  • Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Annulering
Bij annulering tot 48 uur voor een consult bent u, de client, geen kosten verschuldigd.
Indien annulering niet of te laat geschiedt, worden de kosten voor de besproken tijd in rekening gebracht.

Klachten en geschillen
Alle therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging VIT, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode.
Voor het klachtrecht vallen zij onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en heeft de VIT de uitvoering hiervan met een onafhankelijk klachtenfunctionaris geregeld.

Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging (www.vit-therapeuten.nl).
Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie SCAG.

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht.

 

PRIVACY-DOCUMENT  

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Zoals informatie over uw klacht, achtergrond, gezondheid, eventuele diagnoses en behandelingen en voortgang van de behandeling. Eventueel ook informatie die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard, tenzij u na beëindiging van de therapie, dit anders wil en het dossier wil vernietigen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling/sessie
 • een korte omschrijving van de behandeling, met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van de sessie.


Als u de behandelovereenkomst tekent, geeft u ook aan het  privacydocument gelezen te hebben: